Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hostelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hostelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu FAUST.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hostelowej, w każdym pokoju hostelowym, a także na stronie Hostelu http://www.hostelfaust.pl/pl/regulamin.html

§2 DOBA HOSTELOWA

1. Pokój hostelowy wynajmowany jest na doby hostelowe.

2. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hostelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hostel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość hostelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hostelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hostelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hostelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hostelu lub innych osobach przebywających w Hostelu.

5. Hostel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 40% wartości w terminie 2 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w Hostelu FAUST , wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 394 K.C.).

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hostelowej, Hostel nie zwraca opłaty za daną dobę hostelową.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z dalszej części pobytu Hostel nie zwraca opłaty za kolejne doby hostelowe jeżeli nie zostało to zgłoszone do godziny 11:00 jeden dzień wcześniej.

10. Hostel może pobrać opłatę za kolejną dobę hostelową jeżeli Gość nie opuścił pokoju do godziny 11:00.

§4 USŁUGI

1. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Hostel ma obowiązek zapewnić Gościom:

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hostelu,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowanie bagażu Gościa,

- zamawianie taksówki.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hostelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hostelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hostel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.

KOSZTY ZNISZCZEŃ:

• uszkodzone drzwi  400 PLN

• drzwi do wymiany 1000 PLN

• rozbity obraz, lustro 100 PLN

• rozbita szyba w oknie 300 PLN

• palenie w pokojach, aneksach kuchennych, łazienkach, klatce schodowej – 100 PLN

• zabrudzenie wyposażenia Hostelu spowodowane nadużyciem alkoholu lub innych substancji odurzających 150 PLN

• inne zniszczenia wyceniane są zależnie od kosztów naprawy

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

5. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOSTELU

1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hostelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

3. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach Hostelowych.

4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające nie z winy Hostelu. 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hostelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hostel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hostelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hostel nie akceptuje obecność zwierząt.

2. W Hostelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

3. W pokojach hostelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hostel FAUST  Ewelina Sokołowska-Niemiec z siedzibą w Krakowie przy ul. Szewskiej 21 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hostelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hostelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hostelu.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hostelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

Życzymy miłego pobytu.

FB